SUDARGAS

Skelbimas

Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“ įvykdė projektą „Sudargo krašto stiprybė gamtos, istorijos, literatūros ir muzikos harmonijoje“ pagal „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją“. Sukurtas virtualus turas ir video (trimis kalbomis) apie Sudargo lankytinas vietas, knygnešystę ir šventes. Visa tai galima pamatyti:

gidas360.lt/hmd/sudargas/custom/
Youtube kanalas https://www.youtube.com/channel/UCFNL-XpSSdnmaOid5hQgVUw
Lietuviška versija - https://youtu.be/np7J2WSrCQc
Angliška versijahttps://youtu.be/2PtIi2ktZAQ
Rusiška versija - https://youtu.be/_Vj5xPhNWuY

Projektas

Filmas apie Sudargo kraštą

„Sudargas vaizduose, judesyje ir žodžiuose“

Štai toks užrašas pristato vieną itin svarbią Sudargo krašto žinią apie tai, kad įgyvendintas tokio pavadinimo svarbus Sudargo bendruomenės centro projektas. Svarbus jis todėl, kad jo uždaviniuose buvo numatytos dvi gana solidžios veiklos. Pirmoji ‒ išleisti edukacinį – informacinį leidinį ‒ monografiją lietuvių, rusų, anglų kalbomis pavadinimu „Sudargo istorijos atspindžiai“ (autorė Alberta Natalija Dragūnaitienė). Antroji užduotis ‒ sukurti videofilmą apie šitą nuostabios gamtos ir didingos istorijos kraštą taip pat su angliškais subtitrais. Filmo pavadinimas, kaip ir jo turinys, gana talpus ‒ „Sudargo bylonių dvasioje“. Projektas šioms veikloms įgyvendinti pateiktas 2018 m. rugsėjo mėnesį. Dabar, 2020 m., jau pilnai įgyvendintas taip pat rugsėjo mėnesį.
Įgyvendinant projektą atsirado gana rimtų iki tol nenumatytų apsunkinimų dėl jo uždavinių įvykdymo ir savalaikės sklaidos. Juk į visų mūsų gyvenimo ritmą su neigiamomis koredkcijomis įsibrovė viruso KOVID 19 pandemija. Dėl to teko atidėti rašytinio leidinio visuomenei pristatymą ir gana ilgą laiką nutraukti jau sklandžiai pradėtus filmavimo darbus.
Leidinys savo sklaidos kelionę pas skaitytojus pradėjo tik šių metų birželio 12 dieną, kai truputį sušvelnėjo pandemijos užkardymo sąlygos. Ta proga Sudargo miestelio lauko erdvėje, prie per Antrąjį pasaulinį karą susprogdintos katalikų bažnyčios pamatų, bvo surengta graži leidinio pristatymo ceremonija. Nemažoje atviroje edrvėje rengimio dalyviams buvo galima laisviau jaustis, todėl čia susirinko nemažas gražios ir, matyt, žingeidžios publikos būys, ir tai buvo akivaizdus patvirtinimas, kad knyga – monografija visuomenės buvo laukiama. Tuo labiau, kad jos autorė tuo pat metu pristatė ir kitą naujai išleistą savo knygą – apsakymų rinkinį ,,Sugrįžimai“, (pastaroji su minėtu projektu visai nesusieta).
Sudargo pilies gynėjų atminimuiNuo rašytinių leidinių paskelbimo jau praėjo du mėnesiai ir jie ryškiai patvirtina, kad istorinis leidinys ir Sudargo krašto žmonėms, ir iš čia išėjusiems, ir šį kraštą žinantiems ar norintiems plačiau apie jį ką nors sužinoti, yra labai pravartus. Tai, turbūt, todėl, kad Sudargas, paveldėjęs tokią iškilią savo istiriją, labai menkai teturi rašytinių savo praeities paliudijimų, ir žmonės tiesiog ilgisi kad ir mažiausių šviesos atsivėrimų. Šią hipotezę patvirtina dažno suinteresuotojo pageidavimas knygų ,,Sudargo istorijos atspindžiai“ įsigyti po keletą egzempliorių, kad galėtų jomis dalintis su savo artimaisiais ne tik Lietuvoje, bet ir su gyvenančiais už jos ribų.
Atskirai reikia aptarti videofilmo nušvitimą ant ekrano. Sudargo bendruomenėje tai įvyko 2020-09-10 d. Tiesa, erdvės atžvilgiu tai įvyko gana kuklioje aplinkoje ‒bendruomenės seklyčioje (juk vis dar alsuoja pandemijos grėsmė), bet susieita savoje mieloje auroje. Videofilmo trukmė ‒ 30 minučių. Tarsi tai neilgas laiko tarpas, tačiau knygos leidėjai ir filmo kūrėjai UAB V3 studija sugebėjo itin kūrybingai ir labai racionaliai panaudoti laiką Sudargo krašto įamžinimui skaitmeninėse laikmenose. Tiems, kurie jau dalyvavo pirminėje filmo peržiūroje, jo turinys ir to turinio perteikimo būdas vaizdais paliko gerą įspūdį: Sudargas parodytas tikrai visapusiškai ir atitinka užduotis prašymo paramai gauti pagal „ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONĘ „VIETOS BENDRUOMENĖS AKTYVINIMAS IR TELKIMAS PER ZANAVYKŲ KRAŠTO KULTŪROS IŠSAUGOJIMĄ IR TRADICIJŲ TĘSTINUMĄ“, NR. LEADER-19. 2-SAVA-4“.
Susidomėjimas leidiniaisFilmas puikiai papildys ir išplės rešytinės medžiagos tekstų žinias bei, tikimės, skatins ir vietos, ir viso Zanavykų krašto bei visos Sūduvos ir Lietuvos žmones pilietiškai skverbtis į savo krašto pažinimą. Juk mes patyrėme tiek daug visokiausių mėginimų atplėšti mūsų žaliąjį kraštą nuo to žemės lopinėlio, kuriame kadaise, prieš tūkstančius metų, įsikūrė mūsų protėviai. Bet jie, matyt, paliko mums nepajudinamai kietą dvasinę tvirtybę pilietiškai saugoti ir ginti savo paveldo turtą ‒ Tėvynę, jos kalbą, jos papročius. Šio įgyvendinto projekto ir tikslai, ir rezultatai ‒ tiek monografijos, tiek filmo, tikimės, prisidės prie daug platesnio Sudargo krašto pažinimo ir savo žemėje ‒ Lietuvoje, ir už jos ribų, nes projekte, kaip jau pastebėta, pamąstyta ir apie kitakalbių poreikius. O tai padeda gerųjų ryšių su aplinkiniu pasauliu plėtrai.
Užbaigto projekto ,,Sudargas vaizduose, judesyje ir žodžiuose“ ‒ aptarimas lakoniškas, tačiau dvejų metų darbas iš daugelio žmonių pareikalavo nemažai jėgų ir laiko. Pirmiausia iš Sudargo vietos žmonių, iš Šakių krašto Vietos veklos grupės, iš Šakių rajono savivaldybės, iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, iš žiniasklaidos atstovų. Pagaliau ‒ leidėjai. Jų uolumas, kūrybingumas ir sąžinigumas. Juk tik ,,daug rankų didelę naštą kelia“ (tautosaka). O kiekvienas nacionaliniu lygiu pateiktas projektas ‒ visada būna nemažas išbandymas. Tačiau pasiektas rezultatas paprastai atperka tų išbandymų dramas. Tikimės, kad šis projektas taip pat nenuvils, todėl nuoširdiai ačiū visiems, pasidalinusiems bendrų siekių įgyvendinimo rūpesčiais.

Sudargo BC pirmininkė A. N. Dragūnaitienė


Edmundas Jakilaitis apie Sudargą

Svaras apie Sudargą

Niekur Lietuvoje nepamatysi tokios panoramos, kaip čia - nuo Vorpilio piliakalnio! Čia pat papėdėje - pilkai melsva Nemuno juosta. Jeigu diena giedri ir skaidri, o regėjimas geras, anapus Nemuno galima įsižiūrėti net už 30 kilometrų esančius Tauragės kaminus. O akyliausieji giriasi, vakaruose įmatą net Ragainės ir Tilžės bokštus.Viduramžiais čia stovėjo viena svarbiausių gynybinių pilių kovose su kryžiuočiais. Jų pulkai dažnai puldinėjo Sudargą, ir 1317 metais kryžiuočiams pavyko sudeginti Sudargo pilį, gynusią kelią į Lietuvą. Kautynėse didikas Sudargas žuvo, o jo šeimyna pateko į nelaisvę. Gyvenvietė buvo žvėriškai nusiaubta. Po šių įvykių pilis neatstatyta, tačiau pati gyvenvietė neišnyko.

1724 m. Jurbarko seniūnas Jonas Radvila išrūpino Sudargui miestelio teises.

1792 m. savivaldos – laisvojo miesto teises ir herbą. Sudargui suteikė Lenkijos ir Lietuvos karalius Stanislovas Augustas.

Balnakalnis

Piliakalnis yra kairiajame Nemuno krante esančiame šlaito iškyšulyje. 1970-aisias atlikus piliakalnio archeologinius tyrinėjimus nustatyta, kad kultūrinio sluoksnio nėra, tačiau pylime rasta suanglėjusių užtvaros rąstų, geležinis įmovinis ietigalis, akmeninio kirvio ir trinamųjų girnų fragmentų, lygiosios keramikos. Nustatyta, kad pylimas įrengtas I tūkst. po Kr. pradžioje, antrą kartą stiprintas ir sunaikintas V–VI a. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniam emuziejuje. Datuojamas I tūkst.–II tūkst. pradžia.

Žydkapiai

Piliakalnis su gyvenviete įrengtas aukštumos kyšulyje, juosiamame daubų, besileidžiančių į Nemuno slėnį. Piliakalnio aikštelės pietvakarinėje pusėje supiltas pylimas. 1970 m. ištyrus pylimą, aptiktas židinys, geležinis peilis-pjautuvėlis, kaulinės ylos fragmentas, lygiosios ir grublėtosios keramikos. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Piliakalnis datuojamas I tūkst.–II tūkst. pradžia.

Bevardis

Tai į Nemuno slėnį įsiterpęs 35 x 45 m dydžio aukštumos kampas, iš šiaurės, šiaurės vakarų ir rytų apjuostas giliomis daubomis. Tyrinėjant aptikta sunaikinto kultūrinio sluoksnio žymių. Datuojamas I tūkst.–II tūkst. pradžia.

Pilaitė

Piliakalnis įrengtas 100 m į rytus nuo Vorpilio. 1970 m. ištyrus 45 m2 plotą, rastas kultūrinis sluoksnis (aptikta lygiosios, grublėtosios ir žiestosios keramikos). Datuojamas I tūkst.–II tūkst. pradžia.
Vorpilis. Piliakalnis įrengtas į Nemuno slėnį kiek įsiterpusiame aukštumos kyšulyje. Piliakalnio aikštelėje rasta lipdytosios ir žiestosios keramikos. Datuojamas I tūkst.–II tūkst. pradžia.

Vorpilis

Piliakalnio šlaitai statūs, nuo 12 iki 27–40 m aukščio. Aikštelė netaisyklingo ovalo formos, maždaug 35 m ilgio ir iki 30 m pločio. Piliakalnio aikštelėje rastas buvusios gyvenvietės kultūrinis sluoksnis, kuriame aptikta keramikos, geležies lydymo atliekų, gyvūnų kaulų, tinko gabalėlių. Aikštelės įžemyje rastos penkios stulpavietės. Pagal radinius piliakalnis datuotinas pirmojo tūkstantmečio laikotarpiu, galbūt antrojo pradžia.

NAUJIENLAIŠKIS

Čia galite užsisakyti naujienlaiškį, kuriame priminsime apie artėjančius renginius Sudarge.